නෙළුම් කවි

                                                             
                                        

                                    
නිස්කලංකව සුමුදු සියපත්
                                   මඩින් උඩ'විත් සිටින අතරේ
                                   එකම මැඩියෙක් පහසු නින්දක
                                   නෙළුම් පත උඩ හරි කැමැත්තෙන්
                               
   

                                 මලක් කියනුයෙ කුමක්දැයි
                                 මලක් කියනුයෙ මලක්මැයි
                                 සුවඳ සැඳුවත් නැතත් ඒ මල
                                 මලක්මැයි සොද මලක්මැයි

                                නිහඩ විල්තෙර හැඩව ඉන්නේ
                                සියපතේ රතු සුමුදු පාටෙන්
                                නිසල වන විට ජලය පියුමෙන්
                                සසල කෙරුවෙම මැඩියො පමණයි

Comments

Post a Comment